: تماس با دفتر گنج حضور در آمریکا

Tel: 001 818 970 3345

Email: parviz4762@mac.com

Spiritual Messages: Page #7

مثنوی، دفتر چهارم، ابیات ۱۸۶۲ و ۱۸۶۳ - خانم پروین از مهاباد

Posted 02-05-2024 مثنوی، دفتر چهارم، ابیات ۱۸۶۲ و ۱۸۶۳ - خانم پروین از مهاباد


فایل صوتی «مثنوی، دفتر چهارم، ابیات ۱۸۶۲ و ۱۸۶۳ - خانم پروین از مهاباد


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «مثنوی، دفتر چهارم، ابیات ۱۸۶۲ و ۱۸۶۳ - خانم پروین از مهاباد

پیغام عشق - خانم سیمین از تهران

Posted 02-05-2024 پیغام عشق - خانم سیمین از تهران


فایل صوتی «پیغام عشق» - خانم سیمین از تهران


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «پیغام عشق» - خانم سیمین از تهران

ابیاتی از مثنوی مولانا در بیان صفت‌های من‌های ذهنی - آقای شاپور عبودی

Posted 02-05-2024 ابیاتی از مثنوی مولانا در بیان صفت‌های من‌های ذهنی - آقای شاپور عبودی


فایل صوتی «ابیاتی از مثنوی مولانا در بیان صفت‌های من‌های ذهنی» - آقای شاپور عبودی


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «ابیاتی از مثنوی مولانا در بیان صفت‌های من‌های ذهنی» - آقای شاپور عبودی

راهي به‌جز جستجو در درون نيست - خانم مهستي از تهران

Posted 02-05-2024 راهي به‌جز جستجو در درون نيست - خانم مهستي از تهران


فایل صوتی «راهي به‌جز جستجو در درون نيست» - خانم مهستي از تهران


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «راهي به‌جز جستجو در درون نيست» - خانم مهستي از تهران

خلاصۀ غزل ۱۸٠ دیوان شمس، برنامه ۹۸٠ - خانم فریبا الهی‌مهر

Posted 02-05-2024 خلاصۀ غزل ۱۸٠ دیوان شمس، برنامه ۹۸٠ - خانم فریبا الهی‌مهر


فایل صوتی «خلاصۀ غزل ۱۸٠ دیوان شمس، برنامه ۹۸٠» - خانم فریبا الهی‌مهر


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «خلاصۀ غزل ۱۸٠ دیوان شمس، برنامه ۹۸٠» - خانم فریبا الهی‌مهر

گشوده شدن دست صیقلی - خانم مهردخت از چالوس

Posted 02-05-2024 گشوده شدن دست صیقلی - خانم مهردخت از چالوس


فایل صوتی «گشوده شدن دست صیقلی» - خانم مهردخت از چالوس


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «گشوده شدن دست صیقلی» - خانم مهردخت از چالوس

برنامه ۹۷۵، غزل شماره ۲ - خانم سرور از شیراز

Posted 02-05-2024 برنامه ۹۷۵، غزل شماره ۲ - خانم سرور از شیراز


فایل صوتی «برنامه ۹۷۵، غزل شماره ۲» - خانم سرور از شیراز


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «برنامه ۹۷۵، غزل شماره ۲» - خانم سرور از شیراز

پیغام عشق - آقای حسام از مازندران

Posted 01-26-2024 پیغام عشق - آقای حسام از مازندران


فایل صوتی «پیغام عشق» - آقای حسام از مازندران


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «پیغام عشق» - آقای حسام از مازندران

ابیات کلیدی برنامه گنج حضور - خانم سمیرا ۳۴ ساله از تایباد

Posted 01-26-2024 ابیات کلیدی برنامه گنج حضور - خانم سمیرا ۳۴ ساله از تایباد


فایل صوتی «ابیات کلیدی برنامه گنج حضور» - خانم سمیرا ۳۴ ساله از تایباد


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «ابیات کلیدی برنامه گنج حضور» - خانم سمیرا ۳۴ ساله از تایباد

ابیاتی از برنامه ۹۷۲ گنج حضور - آقای علی از تهران

Posted 01-26-2024 ابیاتی از برنامه ۹۷۲ گنج حضور - آقای علی از تهران


فایل صوتی «ابیاتی از برنامه ۹۷۲ گنج حضور» - آقای علی از تهران


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «ابیاتی از برنامه ۹۷۲ گنج حضور» - آقای علی از تهران


Privacy Policy

Today visitors: 93

Time base: Pacific Daylight Time