: تماس با دفتر گنج حضور در آمریکا

Tel: 001 818 970 3345

Email: parviz4762@mac.com

Search
جستجو

خلاصه برنامه ها
قسمت ۹۹۱

Please rate this video
Out of 26 votes | 337 Views
Poor            Good            Great

فایل تصویری خلاصه غزل - خانم لیلا


    

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه غزل - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۱ - آقای حسام

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۲ - آقای حسام

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۳ - آقای حسام

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۴ - آقای حسام

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۵ - آقای حسام

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۶ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۷ - خانم مستا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۸ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۹ - خانم مستا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خوانش ابیات با صدای آقای شهبازی

Set Stream Quality

      


   خلاصه شرح ابیات برنامه ۹۹۱       پی‌دی‌اف ابیات و نکات انتخابی برنامه ۹۹۱ به‌صورت عکس       نکات برگزیده برنامه شماره ۹۹۱
Centered Image

Description

Back

Privacy Policy