: تماس با دفتر گنج حضور در آمریکا

Tel: 001 818 970 3345

Email: parviz4762@mac.com

Search
جستجو

خلاصه برنامه ها
قسمت ٩٨٦

Please rate this video
Out of 15 votes | 803 Views
Poor            Good            Great

فایل صوتی خلاصه غزل - خانم لیلا


    

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۱ - آقای حسام

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۲ - آقای حسام

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۳ - آقای حسام

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۴ - آقای حسام

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۵ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۶ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ٧ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ٨ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خوانش ابیات با صدای خانم سمانه

Set Stream Quality

      


خوانش تمام ابیات برنامه ٩٨٦- فایل تصویری

Set Stream Quality

      


   خلاصه شرح ابیات برنامه ٩٨٦       پی‌دی‌اف ابیات و نکات انتخابی برنامه ٩٨٦ به‌صورت عکس       نکات برگزیده برنامه شماره ٩٨٦
Centered Image

Description

Back

Privacy Policy