: تماس با دفتر گنج حضور در آمریکا

Tel: 001 818 970 3345

Email: parviz4762@mac.com

Search
جستجو

خلاصه برنامه ها
قسمت ۹۵۵

Please rate this video
Out of 14 votes | 709 Views
Poor            Good            Great

فایل صوتی خلاصه غزل - خانم سمانه


    

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۱ - خانم سرور

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۲ - خانم سرور

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۳ - خانم فاطمه

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۴ - خانم فاطمه

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۵ - خانم فرزانه

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خوانش ابیات با صدای خانم سمانه

Set Stream Quality

      


خوانش تمام ابیات برنامه ۹۵۵ - فایل تصویری

Set Stream Quality

      


   خلاصه شرح ابیات برنامه ۹۵۵       پی‌دی‌اف ابیات و نکات انتخابی برنامه ۹۵۵ به‌صورت عکس       نکات برگزیده برنامه ۹۵۵
Centered Image

Description

Back

Privacy Policy