: تماس با دفتر گنج حضور در آمریکا

Tel: 001 818 970 3345

Email: parviz4762@mac.com

Search
جستجو

خلاصه برنامه ها
قسمت ۹۶۲

Please rate this video
Out of 6 votes | 531 Views
Poor            Good            Great

فایل صوتی خلاصه غزل - خانم سمانه


    

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۱ - خانم سرور

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۲ - خانم مرضیه

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۳ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۴ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۵ - خانم فاطمه

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خوانش ابیات با صدای خانم سمانه

Set Stream Quality

      


خوانش تمام ابیات برنامه ۹۶۲ - فایل تصویری

Set Stream Quality

      


   خلاصه شرح ابیات برنامه ۹۶۲       نکات برگزیده برنامه شماره ۹۶۲
Centered Image

Description

Back

Privacy Policy