: تماس با دفتر گنج حضور در آمریکا

Tel: 001 818 970 3345

Email: parviz4762@mac.com

Search
جستجو

خلاصه برنامه ها
قسمت ۹۸۹

Please rate this video
Out of 39 votes | 973 Views
Poor            Good            Great

فایل صوتی خلاصه غزل - خانم سمانه


    

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۱ - آقای حسام

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۲ - آقای حسام

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۳ - آقای حسام

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۴ - آقای حسام

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۵ - آقای حسام

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۶ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۷ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۸ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۹ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۱۰ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خوانش ابیات با صدای خانم سمانه

Set Stream Quality

      


   خلاصه شرح ابیات برنامه ۹۸۹       پی‌دی‌اف ابیات و نکات انتخابی برنامه ۹۸۹ به‌صورت عکس       نکات برگزیده برنامه شماره ۹۸۹
Centered Image

Description

Back

Privacy Policy