: تماس با دفتر گنج حضور در آمریکا

Tel: 001 818 970 3345

Email: parviz4762@mac.com

Search
جستجو

خلاصه برنامه ها
قسمت ۹۹۶

Please rate this video
Out of 44 votes | 743 Views
Poor            Good            Great

فایل تصویری خلاصه غزل - خانم لیلا


    

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه غزل - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۱ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۲ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۳ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۴ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۵ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۶ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۷ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۸ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۹ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خوانش ابیات با صدای آقای شهبازی

Set Stream Quality

      


   خلاصه شرح ابیات برنامه ۹۹۶       پی‌دی‌اف ابیات و نکات انتخابی برنامه ۹۹۶ به‌صورت عکس       نکات برگزیده برنامه شماره ۹۹۶
Centered Image

Description

Back

Privacy Policy