Parviz Shahbazi

Ganj e Hozour audio Program #482

برنامه صوتی شماره ۴۸۲ گنج حضور

 • Currently 4.21/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
out of 177 votes
Comments (2)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه صوتی شماره ۴۸۲ گنج حضور
اجرا: پرویز شهبازیمولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۹۰۵


اگر تو عاشقی غم را رها کن

عروسی بین و ماتم را رها کن

تو دریا باش و کشتی را برانداز

تو عالم باش و عالم را رها کن

چو آدم توبه کن وارو به جنت

چه و زندان آدم را رها کن

برآ بر چرخ چون عیسی مریم

خر عیسی مریم را رها کن

وگر در عشق یوسف کف بریدی

همو را گیر و مرهم را رها کن

وگر بیدار کردت زلف درهم

خیال و خواب درهم را رها کن

نفخت فیه من روحی رسیده‌ست

غم بیش و غم کم را رها کن

مسلم کن دل از هستی مسلم

امید نامسلم را رها کن

بگیر ای شیرزاده خوی شیران

سگان نامعلم را رها کن

حریصان را جگرخون بین و گرگین

گر و ناسور محکم را رها کن

بر آن آرد تو را حرص چو آزر

که ابراهیم ادهم را رها کن

خمش زان نوع کوته کن سخن را

که الله گو اعلم را رها کن

چو طالع گشت شمس الدین تبریز

جهان تنگ مظلم را رها کن


مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۴۲۱


زیرکی چون کبر و باد انگیز تست

ابلهی شو تا بماند دل درست

ابلهی نه کو به مَسخَرگی دوتوست

ابلهی کو واله و حیران هوست

ابلهان‌اند آن زنان دست بُر

از کف ابله وز رخ یوسف نُذُر

عقل را قربان کن اندر عشق دوست

عقلها باری از آن سویست کوست

عقلها آن سو فرستاده عقول

مانده این سو که نه معشوقست گول

زین سر از حیرت گر این عقلت رود

هر سو مویت سر و عقلی شود

نیست آن سو رنج فکرت بر دِماغ

که دِماغ و عقل روید دشت و باغ

سوی دشت از دشت نکته بشنوی

سوی باغ آیی شود نخلت رَوی

اندرین ره ترک کن طاق و طُرُنب

تا قلاوزت نجنبد تو مَجُنب

هر که او بی سر بجنبد دُم بُود

جُنبشش چون جُنبش کژدم بُود

کژرو و شب کور و زشت و زهرناک

پیشهٔ او خَستَن اجسام پاک

سَر بکوب آن را که سِرّش این بود

خُلق و خوی مستمرّش این بود

خود صلاح اوست آن سر کوفتن

تا رهد جان‌ریزه‌اش زآن شوم‌ْتن

واستان از دست دیوانه سلاح

تا ز تو راضی شود عدل و صلاح

چون سلاحش هست و عقلش نه، ببند

دست او را ورنه آرد صد گزند


مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۹۳۵


نامهٔ دیگر نوشت آن بدگمان

پُر ز تشنیع و نفیر و پُر فغان

که یکی رُقعه نبشتم پیش شه

ای عجب آنجا رسید و یافت ره؟

آن دگر را خواند هم آن خوب‌ْخَد

هم نداد او را جواب و تن بزد

خشک می‌آورد او را شهریار

او مکرر کرد رُقعه پنج بار

گفت حاجب آخر او بندهٔ شماست

گر جوابش بر نویسی هم رواست

از شَهیِّ تو چه کم گردد؟ اگر

برغلام و بنده اندازی نظر

گفت این سهلست اما احمقست

مرد احمق زشت و مردود حقست

گرچه آمرزم گناه و زَلَّتش

هم کند بر من سرایت علتش

صد کس از گَرگین همه گَرگین شوند

خاصه این گَرِّ خبیث ناپسند

گَرِّ کم عقلی مبادا گبر را

شوم او بی‌آب دارد ابر را

نم نبارد ابر از شومیِّ او

شهر شد ویرانه از بومیِّ او

از گَرِ آن احمقان طوفان نوح

کرد ویران عالَمی را در فُضوح

گفت پیغامبر که احمق هر که هست

او عَدوِّ ماست و غول ره‌زنست

هر که او عاقل بود از جان ماست

روح او و ریحِ او رَیحانِ ماست

عقل دشنامم دهد من راضیم

زانک فیضی دارد از فَیّاضیم

نبود آن دشنام او بی‌فایده

نبود آن مهمانیش بی‌مایده

احمق ار حلوا نهد اندر لبم

من از آن حلوای او اندر تبم

این یقین دان گر لطیف و روشنی

نیست بوسهٔ کون خر را چاشنی

سَبلتت گَنده کند بی‌فایده

جامه از دیگش سیه بی‌مایده

مایده عقلست نی نان و شِوی

نور عقلست ای پسر جان را غِذی

نیست غیر نور آدم را خورش

از جُزِ آن جان نیابد پرورش

زین خورشها اندک اندک باز بُر

کین غذای خر بود نه آنِ حُر

تا غذای اصل را قابل شوی

لقمه‌های نور را آکِل شوی


مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۱۰۶


چون نمی‌آیند اینجا که منم؟

کاندرین عز آفتاب روشنم

مشرق خورشید برج قیرگون

آفتاب ما ز مشرقها برون

مشرق او نسبت ذرات او

نه بر آمد نه فرو شد ذات او

ما که واپس ماند ذرات وییم

در دو عالم آفتاب بی فَییم

باز گِرد شمس می‌گردم عجب

هم ز فَرِّ شمس باشد این سبب

شمس باشد بر سببها مُطلِع

هم ازو حبل سببها مُنقَطِع

صد هزاران بار بُبریدم امید

از کی؟ از شمس این شما باور کنید؟

تو مرا باور مکن کز آفتاب

صبر دارم من و یا ماهی ز آب

ور شوم نومید نومیدی من

عین صُنع آفتابست ای حسن

عین صُنع از نفس صانع چون بُرَد

هیچ هست از غیر هستی چون چَرَد؟

جمله هستیها ازین روضه چرند

گر بُراق و تازیان ور خود خرند

وانک گردشها از آن دریا ندید

هر دم آرد رو به محرابی جدید

او ز بحر عَذب آب شور خَورد

تا که آب شور او را کور کرد

بحر می‌گوید به دست راست خَور

ز آب من ای کور تا یابی بَصَر

هست دست راست اینجا ظن راست

کو بداند نیک و بد را کز کجاست

نیزه‌گردانیست ای نیزه که تو

راست می‌گردی گهی گاهی دوتو

ما ز عشق شمس دین بی ناخنیم

ورنه ما آن کور را بینا کنیم

هان ضیاءُ الحَق حُسامُ الدّین تو زود

داروش کن کوری چشم حسود

توتیای کبریای تیزفعل

داروی ظلمت‌کُش استیزفعل

TagsComments

 1. dji44ad2
  10 years, 3 months ago

  I would like to hear the acoustic program no:482 but the shower bar does not work,so I CAN,T hear the sound of program,could you please help me ? Thank you very much.
 2. dji44ad2
  10 years, 3 months ago

  .سلام عرض ميكنم عيدتان مبارك
  من از اعضاي گنج حضور هستم برنامه هاي صوتي را گوش ميكنم و دقيقا يادداشت ميكنم اما اخيرا شما تغيراتي در فرم و شكل نشاندهنده برنامه هاي صوتي و از جمله برنامه 482 كه در حال استفاده بنده است داده ايد كه نمي توان عقب افتاده گي را جبران كرد مگر برگردم به ابتداي برنامه 482 يعني گاهي بايد يك ساعت يا بيشتر صبر كنم تا برنامه برگردد جايي كه بتوانم دوباره ياد داشت كنم قبلي بهت

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganj e Hozour audio Program #482
برنامه صوتی شماره ۴۸۲ گنج حضور
Category:
برنامه های صوتی گنج حضور
برنامه های صوتی ۵۰۰ - ۴۰۱
Views: 10,692
Submitted by: admin, Dec 05 2013


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S