: تماس با دفتر گنج حضور در آمریکا

Tel: 001 818 970 3345

Email: parviz4762@mac.com

Spiritual Messages: Page #4

لزوم عدم تأخیر در زنده شدن به حضور (بخش اول) - خانم مریم از قزوین

Posted 03-29-2024 لزوم عدم تأخیر در زنده شدن به حضور (بخش اول) - خانم مریم از قزوین


فایل صوتی «لزوم عدم تأخیر در زنده شدن به حضور» (بخش اول) - خانم مریم از قزوین


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «لزوم عدم تأخیر در زنده شدن به حضور» (بخش اول) - خانم مریم از قزوین

عشق اشیاء به‌جای عشق خدا - خانم مهردخت از چالوس

Posted 03-29-2024 عشق اشیاء به‌جای عشق خدا - خانم مهردخت از چالوس


فایل صوتی «عشق اشیاء به‌جای عشق خدا» - خانم مهردخت از چالوس


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «عشق اشیاء به‌جای عشق خدا» - خانم مهردخت از چالوس

شرح غزل ۱۱۳۴ دیوان شمس مولوی، از برنامۀ ۹۸۵ گنج حضور - خانم دیبا از کرج

Posted 03-29-2024 شرح غزل ۱۱۳۴ دیوان شمس مولوی، از برنامۀ ۹۸۵ گنج حضور - خانم دیبا از کرج


فایل صوتی «شرح غزل ۱۱۳۴ دیوان شمس مولوی، از برنامۀ ۹۸۵ گنج حضور» - خانم دیبا از کرج


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «شرح غزل ۱۱۳۴ دیوان شمس مولوی، از برنامۀ ۹۸۵ گنج حضور» - خانم دیبا از کرج

خواب ذهن - خانم ماهک ۱۳ ساله گیلان

Posted 03-29-2024 خواب ذهن - خانم ماهک ۱۳ ساله گیلان


فایل صوتی «خواب ذهن» - خانم ماهک ۱۳ ساله گیلان


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «خواب ذهن» - خانم ماهک ۱۳ ساله گیلان

خلاصه شرح غزل ۱۱۳۴ دیوانِ شمس، برنامه ۹۸۵ - خانم فریبا الهی‌مهر

Posted 03-29-2024 خلاصه شرح غزل ۱۱۳۴ دیوانِ شمس، برنامه ۹۸۵ - خانم فریبا الهی‌مهر


فایل صوتی «خلاصه شرح غزل ۱۱۳۴ دیوانِ شمس، برنامه ۹۸۵» - خانم فریبا الهی‌مهر


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «خلاصه شرح غزل ۱۱۳۴ دیوانِ شمس، برنامه ۹۸۵» - خانم فریبا الهی‌مهر

چرا از قافلۀ بشری کسی از خواب ذهن بیدار نمی‌شود؟ - خانم مهردخت از چالوس

Posted 03-29-2024 چرا از قافلۀ بشری کسی از خواب ذهن بیدار نمی‌شود؟ - خانم مهردخت از چالوس


فایل صوتی «چرا از قافلۀ بشری کسی از خواب ذهن بیدار نمی‌شود؟» - خانم مهردخت از چالوس


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «چرا از قافلۀ بشری کسی از خواب ذهن بیدار نمی‌شود؟» - خانم مهردخت از چالوس

رُدُّوا لِعادُوا - خانم دیبا از کرج

Posted 03-29-2024 رُدُّوا لِعادُوا - خانم دیبا از کرج


فایل صوتی «رُدُّوا لِعادُوا» - خانم دیبا از کرج


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «رُدُّوا لِعادُوا» - خانم دیبا از کرج

من کیستم؟ - خانم مرضیه از نجف‌آباد

Posted 03-29-2024 من کیستم؟ - خانم مرضیه از نجف‌آباد


فایل صوتی «من کیستم؟» - خانم مرضیه از نجف‌آباد


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «من کیستم؟» - خانم مرضیه از نجف‌آباد

فضای حضور - خانم سحر از اندیشه

Posted 03-29-2024 فضای حضور - خانم سحر از اندیشه


فایل صوتی «فضای حضور» - خانم سحر از اندیشه


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «فضای حضور» - خانم سحر از اندیشه

یک شناسایی - خانم زهرا از خوانسار

Posted 03-29-2024 یک شناسایی - خانم زهرا از خوانسار


فایل صوتی «یک شناسایی» - خانم زهرا از خوانسار


    

Set Stream Quality  PDF متن پیام در فرمت
فایل متن «یک شناسایی» - خانم زهرا از خوانسار


Privacy Policy

Today visitors: 294

Time base: Pacific Daylight Time