: تماس با دفتر گنج حضور در آمریکا

Tel: 001 818 970 3345

Email: parviz4762@mac.com

Search
جستجو

خلاصه برنامه ها
قسمت ٩٨٧

Please rate this video
Out of 44 votes | 672 Views
Poor            Good            Great

فایل صوتی خلاصه غزل - خانم لیلا


    

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۱ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۲ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۳ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۴ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۵ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۶ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ٧ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ٨ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ٩ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ١٠ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خوانش ابیات با صدای خانم سمانه

Set Stream Quality

      


خوانش تمام ابیات برنامه ٩٨٧- فایل تصویری

Set Stream Quality

      


   خلاصه شرح ابیات برنامه ٩٨٧       پی‌دی‌اف ابیات و نکات انتخابی برنامه ٩٨٧ به‌صورت عکس
Centered Image

Description

Back

Privacy Policy