Parviz Shahbazi

Ganj e Hozour Program #489

برنامه شماره ۴۸۹ گنج حضور

 • Currently 4.38/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
out of 45 votes
Comments (1)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۴۸۹ گنج حضور
اجرا: پرویز شهبازی

 PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت 


PDF ،تمام اشعار اين برنامه


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۲۸۶


ای تو برای آبرو آب حیات ریخته

زهر گرفته در دهان قند و نبات ریخته

مست و خراب این چنین چرخ ندانی از زمین

از پی آب پارگین آب فرات ریخته

همچو خران به کاه و جو نیست روا چنین مرو

بر فقرا تو درنگر زر صدقات ریخته

روح شو و جهت مجو ذات شو و صفت مگو

زان شه بی‌جهت نگر جمله جهات ریخته

آه دریغ، مغز تو در ره پوست باخته

آه دریغ، شاه تو در غم مات ریخته

از غم مات شاه دل خانه به خانه می‌دود

رنگ رخ و پیاده‌ها بهر نجات ریخته

جُسته برات جان از او باز چو دیده روی او

کیسه دریده پیش او جمله برات ریخته

از صفتش صفات ما خارشناس گل شده

باز صفات ما چو گل در ره ذات ریخته

بال و پری که او تو را برد و اسیر دام کرد

بال و پری است عاریت روز وفات ریخته


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۳۲


عقل گوید پا منه کاندر فنا جز خار نیست

عشق گوید عقل را کاندر توست آن خارها

هین خمش کن خار هستی را ز پای دل بکن

تا ببینی در درون خویشتن گلزارها

شمس تبریزی تویی خورشید اندر ابر حرف

چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها


مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۴۶۰


خیز بنگر کاروان ره‌زده

هر طرف غولیست کشتیبان شده


مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۹۹۵


این همه که مرده و پژمرده‌ای

زان بُود که تَرک سَرور کرده‌ای

از کَسَل وز بُخل وز ما و منی

می‌کَشی سر خویش را سَر می‌کنی

هم‌چو اُستوری که بگریزد ز بار

او سر خود گیرد اندر کوهسار

صاحبش در پی دوان کای خیره سر

هر طرف گرگیست اندر قصد خر

گر ز چشمم این زمان غایب شوی

پیشت آید هر طرف گرگ قوی

استخوانت را بخاید چون شکر

که نبینی زندگانی را دگر

آن مگیر آخر بمانی از علف

آتش از بی‌هیزمی گردد تلف

هین بمگْریز از تصرف کردنم

وز گرانی بار که جانت منم

تو ستوری هم که نفست غالبست

حکم، غالب را بود ای خودپرست

خر نخواندت اسپ خواندت ذُوالْجَلال

اسپ تازی را عرب گوید: تَعال

میرِ آخُر بود حق را مصطفی

بهر اُستورانِ نَفْسِ پر جفا

قُلْ تَعالَوْا گفت از جذب کرم

تا ریاضتْتان دهم من رایضم

نفسها را تا مُرَوَّض کرده‌ام

زین ستوران بس لگدها خورده‌ام

هر کجا باشد ریاضت‌باره‌ای

از لگدهااش نباشد چاره‌ای

لاجرم اغلب بلا بر انبیاست

که ریاضت دادن خامان بلاست

سُکْسُکانید از دَمَم یُرغا روید

تا یُواش و مَرکَبِ سلطان شوید

قُل تَعالَوْا قُل تَعالَوْا گفت رب

ای ستوران رمیده از ادب

گر نیایند ای نبی غمگین مشو

زان دو بی‌تمکین تو پر از کین مشو

گوش بعضی زین تَعالَوْاها کرست

هر ستوری را صِطَبلی دیگرست

مُنهزِم گردند بعضی زین ندا

هست هر اسپی طویلهٔ او جدا

مُنقَبِض گردند بعضی زین قَصَص

زانک هر مرغی جدا دارد قفص


مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ٢٧٠٩


زانک دوزخ گوید: ای مؤمن تو زود

برگُذر که نورت آتش را ربود

بگذر ای مؤمن که نورت می کُشد

آتشم را چونکه دامن می کَشد

می‌رمد آن دوزخی از نور هم

زانک طبع دوزخستش ای صنم

دوزخ از مومن گریزد آنچنان

که گریزد مومن از دوزخ به جان

زانک جنس نار نبود نور او

ضد نار آمد حقیقت نورجو

در حدیث آمد که مومن در دعا

چون امان خواهد ز دوزخ از خدا

دوزخ از وی هم امان خواهد به جان

که خدایا دور دارم از فلان

جاذبهٔ جنسیتست اکنون ببین

که تو جنس کیستی از کفر و دین؟

گر به هامان مایلی هامانیی

ور به موسی مایلی سُبحانیی

ور به هر دو مایلی انگیخته

نفس و عقلی، هر دُوان آمیخته

هر دو در جنگند هان و هان بکوش

تا شود غالب معانی بر نُقوش

در جهان جنگ شادی این بسست

که ببینی بر عدو هر دم شکست


مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ٣١٣١


گفت: صالح را گدا گفتن خطاست

کو غَنیُّ الْقَلب از داد خداست

در قناعت می‌گریزد از تُقی

نه از لئیمی و کَسَل هم‌چون گدا

قِلَّتی کان از قناعت وز تُقاست

آن ز فقر و قِلَّتِ دونان جداست

حَبّه‌ای آن گر بیابد سر نهد

وین ز گنج زر به همت می‌جهد

شه که او از حرص قصد هر حرام

می‌کند او را گدا گوید هُمام


مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۳۹۶۲


گربه می‌بیند بگرد خود قطار

مرغش آیِس گشته بودست از مَطار

یا عدم دیدست غیر این جهان

در عدم نادیده او حشری نهان

چون جَنین کِش می‌کشد بیرون کرم

می‌گریزد او سپس سوی شکم

لطف، رویش سوی مَصدَر می‌کند

او مَقَرّ در پشت مادر می‌کند

که اگر بیرون فُتَم زین شهر و کام

ای عجب بینم بدیده این مقام؟

یا دری بودی در آن شهر وَخِم

که نظاره کردمی اندر رحم

یا چو چشمهٔ سوزنی راهم بُدی

که ز بیرونم رحم دیده شدی

آن جنین هم غافلست از عالَمی

همچو جالینوس او نامحرمی

اونداند کن رطوباتی که هست

آن مدد از عالم بیرونیست

آنچنانک چار عنصر در جهان

صد مدد آرد ز شهر لامکان

آب و دانه در قفص گر یافتست

آن ز باغ و عرصه‌ای درتافتست


مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۳۹۷۷


مرغ جانش موش شد سوراخ‌جو

چون شنید از گُربگان او عَرِّجُوا

زان سبب جانش وطن دید و قرار

اندرین سوراخ دنیا موش‌وار

هم درین سوراخ بَنّایی گرفت

درخور سوراخ دانایی گرفت

پیشه‌هایی که مرورا در مزید

کاندرین سوراخ کار آید گزید

زانک دل بر کَند از بیرون شدن

بسته شد راه رهیدن از بدن

عنکبوت ار طبع عنقا داشتی

از لعابی خیمه کی افراشتی؟

گربه کرده چنگ خود اندر قفس

نام چنگش درد و سَرسام و مَغَص

گربه مرگست و مرض چنگال او

می‌زند بر مرغ و پرّ و بال او

گوشه گوشه می‌جهد سوی دوا

مرگ چون قاضیست و رنجوری گُوا

چون پیادهٔ قاضی آمد این گواه

که همی‌خواند ترا تا حکم گاه

مهلتی می‌خواهی از وی در گریز

گر پذیرد، شد، و گرنه گفت خیز

جستن مهلت دوا و چاره‌ها

که زنی بر خرقهٔ تن پاره‌ها

عاقبت آید صباحی خشم‌وار

چند باشد مهلت؟ آخِر شرم دار

عذر خود از شه بخواه ای پرحسد

پیش از آنک آنچنان روزی رسد

وانک در ظلمت براند بارَگی

برکَنَد زان نور دل یکبارگی

می‌گریزد از گُوا و مقصدش

کان گُوا سوی قضا می‌خواندش 

TagsComments

 1. Mansor Pooyan
  10 years, 5 months ago

  کسی‌ که حضور در ذات ِخویش را وقعی نمی نهد و آب حیات زندگی خویش را بی پروا می ریزد همچون کسی ست که زهر در دهانش؛ بجای قند و نبات نشسته است. اینان در پی آب پارگین، ارزش آب فرات را ندانسته؛ چو خران به کاه و جو دلبسته اند. در جهت تحقق ذات، اکتساب صفات و "ما و منی" را وا باید گذاشت تا در پی مغز؛ بیهوده در پی پوست؛ ره-توشه نیاندوخته باشی

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganj e Hozour Program #489
برنامه شماره ۴۸۹ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۵۰۰ - ۴۰۱
Views: 9,261
Submitted by: admin, Jan 22 2014


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S