Parviz Shahbazi

Ganje Hozour audio Program #601

برنامه صوتی شماره ۶۰۱ گنج حضور

  • Currently 3.93/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
out of 1359 votes
Comments (0)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه صوتی شماره ۶۰۱ گنج حضور

اجرا: پرویز شهبازی


۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۴ آوریل ۲۰۱۶ ـ ۱۷ فروردین  PDF، تمامی اشعار این برنامه

All Poems, PDF Formatمولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۶۸۲

Rumi (Molana Jalaleddin) Poem (Qazal) # 682, Divan e Shams


یکی لحظه از او دوری نباید

کز آن دوری خرابی‌ها فزاید

تو می‌گویی که بازآیم چه باشد؟!

تو بازآیی اگر دل در گشاید

بسی این کار را آسان گرفتند

بسی دشوارها آسان نماید

چرا آسان نماید کار دشوار؟

که تقدیر از کمین عقلت رباید

به هر حالی که باشی پیش او باش

که از نزدیک بودن مهر زاید

اگر تو پاک و ناپاکی بمگریز

که پاکی‌ها ز نزدیکی فزاید

چنانک تن بساید بر تن یار

به دیدن جان او بر جان بساید

چو پا واپس کشد یک روز از دوست

خطر باشد که عمری دست خاید(۱)

جدایی را چرا می‌آزمایی؟!

کسی مر زهر را چون آزماید؟

گیاهی باش سبز از آب شوقش

میندیش از خری کو ژاژ خاید(۲)

سرک بر آستان نه همچو مِسمار(۳)

که گردون این چنین سر را نساید


مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۸۳۵

Rumi (Molana Jalaleddin) Poem (Mathnavi), Book # 3, Line # 1835


قصهٔ خواندن شیخ ضَریر مصحف را در رو و بینا شدن وقت قرائت


دید در ایام آن شیخ فقیر

مُصْحَفی(۴) در خانهٔ پیری ضَریر(۵)

پیش او مهمان شد او وقت تَموز(۶)

هر دو زاهد جمع گشته چند روز

گفت: اینجا ای عجب مُصْحَف چراست؟

چونکه نابیناست این درویش راست

اندرین اندیشه تشویشش فزود

که: جز او را نیست اینجا باش و بود

اوست تنها، مُصْحَفی آویخته

من نیم گُستاخ یا آمیخته

تا بپرسم، نه، خمش صبری کنم

تا به صبری بر مرادی برزنم

صبر کرد و بود چندی در حَرَج(۷)

کشف شد، کالصَّبْرُ مِفْتاحُ الْفَرَج(۸)


مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۸۴۲

Rumi (Molana Jalaleddin) Poem (Mathnavi), Book # 3, Line # 1842


صبرکردن لقمان چون دید که داود حلقه‌ها می‌ساخت از سؤال کردن، با این نیت که صبر از سؤال موجب فرج باشد


رفت لقمان سوی داود صفا

دید کو می‌کرد ز آهن حلقه‌ها

جمله را با هم دگر در می‌فگند

ز آهن پولاد، آن شاه بلند

صنعت زَرّاد(۹) او کم دیده بود

درعجب می‌ماند، وسواسش فزود

کین چه شاید بود؟ وا پرسم ازو

که: چه می‌سازی ز حلقه تو به تو؟

باز با خود گفت: صبر اولیتر است

صبر تا مقصود زوتر رهبر است

چون نپرسی، زودتر کشفت شود

مرغ صبر از جمله پران‌تر بود

ور بپرسی دیرتر حاصل شود

سهل از بی صبریت مشکل شود

چونکه لقمان تن بزد(۱۰)، هم در زمان

شد تمام از صنعت داود آن

پس زره سازید و در پوشید او

پیش لقمان کریم صبرخو

گفت: این نیکو لباس است ای فتی

در مَصاف(۱۱) و جنگ، دفع زخم را

گفت لقمان: صبر هم نیکو دمی ست(۱۲)

که پناه و دافع هر جا غمی ست

صبر را با حق قرین کرد ای فلان

آخِر وَالعَصر را آگه بخوان*

(ای فلانی، حق تعالی، صبر را مقارن با حق کرده است. 

پس لازم است که بخش پایانی سوره والعصر را آگاهانه بخوانی.)

صد هزاران کیمیا، حق آفرید

کیمیایی همچو صبر، آدم ندید


* قرآن کریم، سوره العصر (۱۰۳)

Quran, Sooreh Al-asr (#103)


وَالْعَصْرِ (۱)


إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (۲)


إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. (۳) 


ترجمه فارسی

Farsi Translation


سوگند به عصر. (۱)


كه آدمى در زیانکاری است. (۲) 


مگر آنها كه ايمان آوردند و كارهاى نیک كردند و يكديگر را به حق و صبر سفارش كردند. (۳)


ترجمه انگلیسی

English Translation


By (the Token of) Time (through the ages) (1)


Verily Man is in loss (2)


Except such as have Faith, and do righteous deeds,

and (join together) in the mutual teaching of Truth,

and of Patience and Constancy. (3)


مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۸۵۵

Rumi (Molana Jalaleddin) Poem (Mathnavi), Book # 3, Line # 1855


بقیهٔ حکایت نابینا و مُصْحَف


مرد مهمان صبرکرد و ناگهان

کشف گشتش حال مشکل در زمان

نیم‌شب آواز قرآن را شنید

جست از خواب، آن عجایب را بدید

که ز مُصْحَف کور می‌خواندی درست

گشت بی‌صبر و، ازو آن حال جست

گفت: آیا ای عجب با چشم کور

چون همی‌خوانی، همی‌بینی سطور؟

آنچه می‌خوانی، بر آن افتاده‌ای

دست را بر حرف آن بنهاده‌ای

اِصبَعَت(۱۳) در سیر، پیدا می‌کند

که نظر بر حرف داری مُستَنَد(۱۴)

گفت: ای گشته ز جهل تن جدا

این عجب می‌داری از صُنع خدا؟

من ز حق در خواستم کای مُستَعان(۱۵)

بر قرائت من حریصم همچو جان

نیستم حافظ، مرا نوری بده

در دو دیده وقت خواندن، بی‌گره(۱۶)

باز ده دو دیده‌ام را آن زمان

که بگیرم مُصْحَف و خوانم عیان

آمد از حضرت ندا کای مرد کار(۱۷)

ای به هر رنجی به ما امیدوار

حسن ظَنّ است و، امیدی خوش تو را

که تو را گوید بهر دم برتر آ

هر زمان که قصد خواندن باشدت

یا ز مصحف ها قرائت بایدت

من در آن دم وادَهَم چشم تو را

تا فرو خوانی، مُعَظَّم جوهرا

همچنان کرد و هر آنگاهی که من

وا گشایم مُصْحَف اندر خواندن

آن خبیری که نشد غافل ز کار

آن گرامی پادشاه و، کردگار

باز بخشد بینشم آن شاه فرد

در زمان، همچون چراغ شب‌نورد

زین سبب، نبود ولی را اعتراض

هرچه بستاند، فرستد اِعتیاض(۱۸)

گر بسوزد باغت، انگورت دهد

در میان ماتمی، سورت(۱۹) دهد

آن شل بی‌دست را دستی دهد

کان غم ها را دل مستی دهد

لا نُسَلِّم(۲۰) و اعتراض، از ما برفت

چون عوض می‌آید از مفقود، زَفت(۲۱)

چونکه بی آتش مرا گرمی رسد

راضیم گر آتشش ما را کشد

بی چراغی چون دهد او روشنی

گر چراغت شد، چه افغان می‌کنی؟(۱) دست خاییدن: دست گزیدن، به دندان گرفتن دست به علامت حسرت و پشیمانی

(۲) ژاژ خایی: بیهودهگویی، یاوهسرایی

(۳) مِسمارمیخ

(۴) مُصحَفقرآن

(۵) ضَریر:‌ نابینا

(۶) تَموزتابستان

(۷) حَرَج: تنگی و فشار، مشقّت

(۸) الصَّبْرُ مِفْتاحُ الْفَرَج: صبر کلید گشایش است.

(۹) زَرّاد: زره ساز، زره گر، آن که زره می سازد.

(۱۰) تن زدن: خاموش بودن و خاموش شدن

(۱۱) مَصافجمع مَصَف به معنی جای صف کشیدن، آوردگاه

(۱۲) نیکو دم: دم و نفس خوب و خوش

(۱۳) اِصبَعانگشت، جمع آن: اَصابِع

(۱۴) مُستَنَدتکیه داده شده

(۱۵) مُستَعان: یاری خواسته شده، یعنی کسی که از او استعانت کنند و یاری خواهند.

(۱۶) بی‌گره: بدون اشکال

(۱۷) مرد کار: آن که کارها را به وجه احسن انجام دهد، ماهر، استاد، لایق، مرد کار الهی

(۱۸) اِعتیاضعوض گرفتن

(۱۹) سور: جشن، عروسی، ضیافت

(۲۰) لا نُسَلِّم: تسلیم نمی شویم

(۲۱) زَفتستبر، عظیم

TagsComments

Be the first to comment

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganje Hozour audio Program #601
برنامه صوتی شماره ۶۰۱ گنج حضور
Category:
برنامه های صوتی گنج حضور
برنامه های صوتی ۷۰۰ - ۶۰۱
Views: 20,368
Submitted by: admin, Apr 06 2016


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S