Parviz Shahbazi

Ganje Hozour Program #578

برنامه شماره ۵۷۸ گنج حضور

  • Currently 4.26/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
out of 256 votes
Comments (0)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۵۷۸ گنج حضور

اجرا: پرویز شهبازی

 ۱۳۹۴ تاریخ اجرا: ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵ ـ ۲۸ مهر مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۹۷۰


مطربا، بردار چنگ و لحن موسیقار(۱) زن

آتش از جرمم بیار و اندر استغفار(۲) زن

ای کلیم(۳) عشق، بر فرعون هستی حمله بر

بر سر او تو عصای محو، موسی وار زن

عقل از بهر هوس‌ها دارداری(۴) می کند

زود چشمش را ببند و بهر او تو دار زن

ور بگوید من به دانش نظم کاری می کنم

آتشی دست آور و در نظم و اندر کار زن

در غریبستان جان، تا کی شوی مهمان خاک؟!

خاک اندر چشم این مهمان و مهمان دار زن

مطربا، حسنت ز پرگار خرد بیرونتر است

خیمه عشرت(۵)، برون از عقل و از پرگار زن

تار چنگت را ز پود صرف می، جانی بده

زان حراره(۶) کهنه نوبخت، بر اوتار(۷) زن

بر در مخدوم(۸) شمس الدین، ز دیده آب زن

در همه هستی ز نار چهره او نار زن

از یکی دستان او خورشید و مه را خفته کن

پس نهان زو، چنگ اندر دولت بیدار زن

عقل هشیارت قبایی دوخت بهر شمس دین

تو ز عشق او به چشم منکران مسمار(۹) زن

بر براق(۱۰) عشق بنشین جانب تبریز رو

و آنگهی زانو ز بهر غمزه(۱۱) خون خوار زن


مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۸۹۷


باد بر تخت سلیمان رفت کژ

پس سلیمان گفت بادا کژ مَغَژ(۱۲)

باد هم گفت ای سیلمان کژ مرو

ور روی کژ از کژم خشمین مشو

این ترازو بهر این بنهاد حق

تا رود انصاف ما را در سَبَق(۱۳)

از ترازو کم کنی من کم کنم

تا تو با من روشنی من روشنم

هم‌چنین تاج سلیمان میل کرد

روز روشن را برو چون لَیل کرد

گفت تاجا کژ مشو بر فرق من

آفتابا کم مشو از شرق من

راست می‌کرد او به دست آن تاج را

باز کژ می‌شد برو تاج ای فَتی

هشت بارش راست کرد و گشت کژ

گفت تاجا چیست آخر؟ کژ مَغَژ

گفت اگر صد ره کنی تو راست من

کژ روم چون کژ روی ای مُؤتَمَن(۱۴)

پس سلیمان اندرونه راست کرد

دل بر آن شهوت که بودش کرد سرد

بعد از آن تاجش همان دم راست شد

آنچنان که تاج را می‌خواست شد

بعد از آنش کژ همی کرد او به قصد

تاج او می‌گشت تارَک‌جو(۱۵) به قصد

هشت کَرَّت(۱۶) کژ بکرد آن مهترش

راست می‌شد تاج بر فرق سرش

تاج ناطق گشت کای شه ناز کن(۱۷)

چون فشاندی پَر ز گِل پرواز کن

نیست دستوری کزین من بگذرم

پرده‌های غیب این بَرهم دَرَم

بر دهانم نه تو دست خود ببند

مر دهانم را ز گفت ناپسند

پس ترا هر غم که پیش آید ز درد

بر کسی تهمت مَنِه بر خویش گَرد

ظن مبر بر دیگری ای دوستکام(۱۸)

آن مکن که می‌سگالید(۱۹) آن غلام

گاه جنگش با رسول و مطبخی

گاه خشمش با شهنشاه سخی

هم‌چو فرعونی که موسی هِشته(۲۰) بود

طفلکان خلق را سر می‌ربود

آن عدو در خانهٔ آن کور دل

او شده اطفال را گردن گُسِل

تو هم از بیرون بَدی با دیگران

واندرون خوش گشته با نفس گران

خود عدوت اوست قندش می‌دهی

وز برون تهمت به هر کس می‌نهی

هم‌چو فرعونی تو کور و کوردل

با عدو خوش بی‌گناهان را مُذِل(۲۱)

چند فرعونا کُشی بی‌جُرم را

می‌نوازی مر تنِ پُر غُرم(۲۲) را

عقل او بر عقل شاهان می‌فزود

حکم حق بی‌عقل و کورش کرده بود

مُهر حق بر چشم و بر گوش خرد

گر فلاطونست حیوانش کند

حکم حق بر لوح می‌آید پدید

آنچنان که حکم غیب بایزید


 قرآن کریم، سوره الرحمن (۵۵)، آیه ۷-۸


وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧)

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨)


ترجمه فارسی


و خداوند بیفراشت آسمان را و بنهاد ترازو را

تا در کار ترازو طغیان و سرکشی نکنید.


ترجمه انگلیسی


And the Firmament has He raised high 

and He has set up the Balance (of Justice),

In order that ye may not transgress (due) balance.


مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۳۸۰


دی بر سرم تاج زری بنهاده است آن دلبرم

چندانک سیلی می زنی آن می نیفتد از سرم

شاه کله دوز ابد، بر فرق من از فرق خود

شب پوش عشق خود نهد، پاینده باشد لاجرم(۲۳)

ور سر نماند با کله من سر شوم جمله چو مه

زیرا که بی‌حقه و صدف رخشانتر آید گوهرم


فردوسی، شاهنامه، داستان کاموس کشانی


جنگ رستم و اشکبوس

اشکبوس در کار بازگشتن است که رستم، پیاده از دور

بر او بانگ می زند: هماوردت آمد، مرو باز جای  

اشکبوس می پرسد:


بدو گفت خندان که نام تو چیست

تن بی‌سرت را که خواهد گریست؟


رستم پاسخ می دهد:


مرا مام(۲۴) من، نام مرگ تو کرد

زمانه مرا پتک ترگ(۲۵) تو کرد


اشکبوس اظهار تعجب می کند که پهلوان ایرانی

پیاده به جنگ آمده است و مرگ او را حتمی میبیند.

رستم می گوید:


پیاده ندیدی که جنگ آورد

سر سرکشان زیر سنگ اورد؟

بشهر تو شیر و نهنگ و پلنگ

سوار اندر آیند هر سه بجنگ؟

هم اکنون ترا ای نبرده سوار

پیاده بیاموزمت کارزار

کشانی پیاده شود همچو من

بدو روی خندان شوند انجمن


آنگاه تیری بر اسب او میزند و آن را از پای در می آورد:

رستم می گوید:


بخندید رستم به آواز گفت

که بنشین به پیش گرانمایه جفت

سزد گر بگیری سرش درکنار

زمانی برآسایی از کارزار


اشکبوس چند تیر بسوی رستم می افکند، بی آنکه کارگر افتد. 

رستم فقط یک تیر به او میزند و اشکبوس بخاک در می غلطد.


تهمتن به بند کمر برد چنگ

گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ(۲۶)

خدنگی برآورد پیکان چو آب

نهاده برو چار پر عقاب

چو پیکان ببوسید انگشت اوی

گذر کرد از مهرهٔ پشت اوی

کشانی هم اندر زمان جان بداد

تو گفتی که او خود ز مادر نزاد(۱) موسیقار: نوعی ساز؛ سازدهنی، در افسانهها، مرغی که 

در منقارش سوراخهای بسیار است و از آن سوراخها آوازهای 

گوناگون برمیآید.

(۲استغفار: طلب مغفرت کردن، آمرزش خواستن، توبه کردن.

(۳) کلیم: هم سخن، هم صحبت

(۴) داردار: دادوفریاد، سروصدا، جاروجنجال، داردار کردن: 

دادوفریاد کردن، سروصدا راه انداختن.

(۵عشرت: کامرانی، خوشگذرانی.

(۶حراره: گرما، حرارت، قول، تصنیف، ترانه

(۷اوتار: تارهای ساز، جمع وَتَر.

(۸مخدوم: کسی که به او خدمت میکنند، سَرور، آقا.

(۹) مسمارمیخ

(۱۰) براقاسب تندرو

(۱۱غمزه: اشاره با چشم و ابرو، برهم زدن مژگان از روی 

ناز و کرشمه.

(۱۲مَغَژ: فعل امر از غژیدن به معنی خزیدن بر شکم مانند 

حرکت خزندگان و اطفال.

(۱۳سَبَق: نیروی ازلی، فضای یکتایی، فضای همه امکانات، 

درس یک روزه، مسابقه.

(۱۴مُؤتَمَن: امین، کسی که مورد اعتماد باشد.

(۱۵) تارَکفرق سر

(۱۶) کَرَّتبار، دفعه

(۱۷ناز کن: به خود ببال، افتخار کن.

(۱۸دوستکام: یار مهربان، دوست خیرخواه، کسی که 

کار و حالش بر وفق مراد دوست باشد، ضدّ دشمنکام.

(۱۹) ‌سگالیدن: اندیشیدن، پنداشتن، مشورت کردن.

(۲۰) هِشته: اسم مفعول از هِشتن به معنی رها شده، ترک شده، گذاشته.

(۲۱مُذِل: خوار کننده، اسم فاعل از باب افعال.

(۲۲غُرم: زیان و مشقّت، غرامت، تاوان.

(۲۳لاجرم: ناچار، ناگزیر

(۲۴) ماممادر

(۲۵ترگ: همان ترک با کاف تازی است، ترک و کلاهخود و مغفر.

(۲۶) خدنگ:‌ پیکان، تیر

TagsComments

Be the first to comment

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganje Hozour Program #578
برنامه شماره ۵۷۸ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۶۰۰ - ۵۰۱
Views: 10,600
Submitted by: admin, Oct 21 2015


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S