Parviz Shahbazi

Ganje Hozour Program #560

برنامه شماره ۵۶۰ گنج حضور

 • Currently 4.41/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
out of 63 votes
Comments (2)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۵۶۰ گنج حضور

اجرا: پرویز شهبازی

تاریخ اجرا: ۱۵ جون ۲۰۱۵ ـ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴PDF ،تمامی اشعار این برنامه  مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۳۵۲


یک جام ز صد هزار جان به

برخیز و قماش ما گرو نه

ما از خود خویش توبه کردیم

ما هیچ نمی‌رویم از این ده

یکرنگ کند شراب ما را

تا هر دو یکی شود کِه و مِه

درویش ز خویشتن تهی شد

پر ده تو شراب فقر، پر ده

برخیز و به زه کن آن کمان را

ماییم کمان و باده چون زه

برجای بماند عقل پرفعل

این است سزای پیر فربه

ما غم نخوریم، خود که دیده‌ست؟!

تو بار کشی و او کند عِهْ

بگریز ز غم به سوی شه رو

وز خانه عاریت برون جه


حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارهٔ ۱۷۸


صوفیان واستدند از گرو می همه رخت

دلق ما بود که در خانه خمار بماند


مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۲۷۲۳


مشورت کردن فرعون با وزیرش هامان در ایمان آوردن به موسی علیه‌السلام


گفت با هامان چون تنهایش بدید

جست هامان و گریبان را درید

بانگها زد گریه‌ها کرد آن لَعین

کوفت دستار و کُلَه را بر زمین

که چگونه گفت اندر روی شاه

این چنین گستاخ آن حرف تباه

جمله عالم را مُسَخَّر کرده تو

کار را با بخت چون زر کرده تو

از مَشارق وز مَغارب بی‌لِجاج

سوی تو آرند سلطانان خراج(۱)

پادشاهان لب همی مالند شاد

بر ستانهٔ خاک تو ای کیقباد

اسب یاغی چون ببیند اسپ ما

رو بگرداند گریزد بی عصا

تاکنون معبود و مسجود جهان

بوده‌یی گردی کمینهٔ(۲) بندگان؟

در هزار آتش شدن زین خوش ترست

که خداوندی شود بنده‌پرست

نه بکُش اول مرا ای شاه چین

تا نبیند چشم من بر شاه این

خسروا اول مرا گردن بزن

تا نبیند این مَذلَّت چشم من

خود نبوده ست و مبادا این چنین

که زمین گردون شود گردون زمین

بندگان‌مان خواجه‌تاش ما شوند

بی‌دلان‌مان(۳) دلخراش ما شوند

چشم‌روشن دشمنان و، دوست کور

گشت ما را پس گلستان، قعر گور


مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۲۷۳۷


تزییف(۴) سخن هامان عَلیه‌ِاللَّعْنَة


دوست از دشمن همی نشناخت او

نرد را کورانه کژ می‌باخت او

دشمن تو جز تو نَبْوَد ای لعین

بی‌گناهان را مگو دشمن به کین

پیش تو این حالت بد دولت ست

که دوادو اول و آخر لَتْ(۵) ست

گر ازین دولت نتازی خَزخَزان(۶)

این بهارت را همی آید خزان


مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۳۳۱


اولش دَوْ دَوْ به آخر لَتْ بخور

جز درین ویرانه نبود مرگ خر

تو به جِد کاری که بگرفتی به دست

عیبش این دم بر تو پوشیده شده ست

زان همی تانی بدادن تن به کار

که بپوشید از تو عیبش کردگار

همچنین هر فکر که گرمی در آن

عیب آن فکرت شده ست از تو نهان

بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شَیْن(۷)

زو رمیدی جانْت بُعْدَالمَشرِقَیْن(۸)

حال کآخر زو پشیمان می‌شوی

گر بود این حال اول کی دوی؟

پس بپوشید اول آن بر جان ما

تا کنیم آن کار بر وفق قضا

چون قضا آورد حکم خود پدید

چشم وا شد تا پشیمانی رسید


مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۲۷۴۱


مشرق و مغرب چو تو بس دیده‌اند

که سر ایشان ز تن ببریده‌اند

مشرق و مغرب که نبود برقرار

چون کنند آخر کسی را پایدار؟

تو بدان فخر آوری کز ترس و بند

چاپلوست گشت مردم روز چند

هرکه را مردم سجودی می‌کنند

زهر اندر جان او می‌آکنند

چونکه برگردد از او آن ساجدش

داند او کان زهر بود و موبِدش

ای خُنُک آن را که ذَلَّتْ نَفْسُهُ *

وای آن کز سرکشی شد چون کُه او

این تکبر، زهر قاتل دان که هست

از می پر زهر شد آن گیج، مست

چون می پُر زهر نوشد مُدبِری

از طرب یکدم بجنباند سری

بعد یک‌ دم زهر بر جانش فتد

زهر در جانش کُند داد و ستد

گر نداری زهری‌اش را اعتقاد

کو چه زهر آمد نگر در قوم عاد

چونکه شاهی دست یابد بر شهی

بکْشَدَش یا باز دارد در چهی

ور بیابد خستهٔ افتاده را

مرهمش سازد شه و بدهد عطا

گر نه زهرست آن تکبر پس چرا

کُشت شَه را بی‌گناه و بی‌خطا؟

وین دگر را بی ز خدمت چون نواخت؟

زین دو جنبش زهر را شاید شناخت

راه‌زن هرگز گدایی را نزد

گرگ گرگ مرده را هرگز گَزَد؟

خِضْر کشتی را برای آن شکست

تا تواند کشتی از فُجّار(۹) رست

چون شکسته می‌رهد اشکسته شو

امن در فقرست اندر فقر رو

آن کُهی کو داشت از کان نقد چند

گشت پاره پاره از زخم کُلَند(۱۰)

تیغ بهر اوست کو را گردنی است

سایه کافگنده ست بر وی زخم نیست

مهتری نفطست و آتش ای غَوی(۱۱)

ای براذر چون بر آذر می‌روی؟

هرچه او هموار باشد با زمین

تیرها را کی هدف گردد؟ ببین

سر بر آرد از زمین آنگاه او

چون هدفها زخم یابد بی رَفُو(۱۲)

نردبان خلق این ما و منی است

عاقبت زین نردبان افتادنی است

هر که بالاتر رود ابله‌ترست

کاستخوان او بتر خواهد شکست

این فروع ست و اصولش آن بُوَد

که تَرَفُّع(۱۳) شرکت یزدان بُوَد

چون نمردی و نگشتی زنده زو

یاغیی باشی به شرکت مُلْک‌جو

چون بدو زنده شدی آن خود وی است

وحدت محض است آن، شرکت کی است؟

شرح این در آینهٔ اعمال جو

که نیابی فهم آن از گفت و گو

گر بگویم آنچه دارم در درون

بس جگرها گردد اندر حال خون

بس کنم خود زیرکان را این بس است

بانگ دو کردم اگر در ده کس است

حاصل آن هامان بدان گفتار بد

این چنین راهی بر آن فرعون زد

لقمهٔ دولت رسیده تا دهان

او گلوی او بریده ناگهان

خرمن فرعون را داد او به باد

هیچ شه را این چنین صاحب مباد


* 

اشاره به حدیث نبوی: خوشا به حال کسی که نفسش رام و خوار شده و کسبش حلال گشته  و درونش نکو شده و برونش شکوهمند گردیده و گزند خود از مردم دور کرده استمولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۲۷۷۴


نومید شدن موسی علیه‌السلام از ایمان فرعون به تاثیر کردن سخن هامان در دل فرعون


گفت موسی: لطف بنمودیم و جُود

خود خداوندیت را روزی نبود

آن خداوندی که نَبْوَد راستین

مر ورا نه دست دان نه آستین

آن خداوندی که دزدیده بُوَد

بی دل و بی جان و بی دیده بُوَد

آن خداوندی که دادندت عوام

باز بستانند از تو هم‌چو وام

ده خداوندی عاریت به حق

تا خداوندیت بخشد مُتَّفَق


(۱) خراج: باج، مالیات

(۲) کمینه: کمترین، کمتر

(۳) بی دل: ترسو

(۴) تزییف: تحقیر کردن

(۵) لَت: سیلی

(۶) خَزخَزان: لنگ لنگان، کسی که در حال خزیدن است.

(۷) شَین: زشتی، عیب، بدی.

(۸) بُعْدَالمَشرقَیْن: فاصله میان مشرق و مغرب.

(۹) فُجّار: تباهکاران

(۱۰) کُلند: کلنگ

(۱۱) غَوی: گمراه

(۱۲) رَفُو: دوختن پارگی و سوراخ جامه.

(۱۳) تَرَفُّع: بلندی جستن، تکبر.

TagsComments

 1. hamedaghaei
  9 years ago

  دیده ای خواهم که باشد شه شناس
  تا شناسد شاه را در هر لباس
  درود بر استاد عزیز ما
 2. hamedaghaei
  9 years ago

  آفرین بر تو ای مرد بزرگ، خدا نگهدار تو باشد.

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganje Hozour Program #560
برنامه شماره ۵۶۰ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۶۰۰ - ۵۰۱
Views: 8,824
Submitted by: admin, Jun 17 2015


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S