Parviz Shahbazi

Ganj e Hozour Program #509

برنامه شماره ۵۰۹ گنج حضور

 • Currently 3.96/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
out of 127 votes
Comments (2)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۵۰۹ گنج حضور
اجرا: پرویز شهبازی

متن نوشته شده برنامه با فرمت PDFتمامی اشعار این برنامه، PDF


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۶۵۵


تو نقشی نقش بندان را چه دانی؟

تو شکلی پیکری جان را چه دانی؟

تو خود می‌نشنوی بانگ دهل را

رموز سرِّ پنهان را چه دانی؟

هنوز از کاف کفرت خود خبر نیست

حقایق‌های ایمان را چه دانی؟

هنوزت خار در پای است بنشین

تو سرسبزی بستان را چه دانی؟

تو نامی کرده‌ای این را و آن را

از این نگذشته‌ای آن را چه دانی؟

چه صورت‌هاست مر بی‌صورتان را

تو صورت‌های ایشان را چه دانی؟

زنخ کم زن که اندر چاه نفسی

تو آن چاه زنخدان را چه دانی؟

درخت سبز داند قدر باران

تو خشکی قدر باران را چه دانی؟

سیه کاری مکن با باز چون زاغ

تو باز چتر سلطان را چه دانی؟

سلیمانی نکردی در ره عشق

زبان جمله مرغان را چه دانی؟

نگهبانی است حاضر بر تو سبحان

تو حیوانی نگهبان را چه دانی؟

تو را در چرخ آورده‌ست ماهی

تو ماه چرخ گردان را چه دانی؟

تجلی کرد این دم شمس تبریز

تو دیوی نور رحمان را چه دانی؟


مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۲۰۷۵


چون ز ساعت، ساعتی بیرون شوی

چون نماند، محرم بی‌چون شوی

ساعت از بی‌ساعتی آگاه نیست

زآن کش آن سو جز تحیر راه نیست


مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۵۹۲


گفت بنمودم دغل لیکن ترا

از نصیحت باز گفتم ماجرا

هم‌چنین دنیا اگر چه خوش شگفت

بانگ زد هم بی‌وفایی خویش گفت

اندرین کَوْن و فساد ای اوستاد

آن دَغَل کَوْن و نصیحت آن فساد


مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۳۹۰۱


از جمادی مردم و نامی شدم

وز نما مُردم به حیوان بر زدم

مُردم از حیوانی و آدم شدم

پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟

حملهٔ دیگر بمیرم از بشر

تا بر آرم از ملایک پر و سر

وز مَلَک هم بایدم جَستن ز جو

کُلُّ شَیءٍ هالِک الا وَجْهَهُ

بار دیگر از مَلَک قربان شوم

آنچ اندر وهم ناید آن شوم

پس عدم گردم عدم چون اَرغَنون

گویدم که: انّا الَیْهِ راجِعُون

مرگ دان آنک اتفاق امتست

کاب حیوانی نهان در ظلمتست

همچو نیلوفر بِرُو زین طرف جو

همچو مستسقی حریص و مرگ‌جو

مرگ او آبست و او جویای آب

می‌خورد وَاللهُ اَعْلَم بِالصَّواب

ای فسرده عاشق ننگین نمد

کو ز بیم جان ز جانان می‌رمد

سوی تیغ عشقش ای ننگ زنان

صد هزاران جان نگر دستک‌زنان

جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز

آب را از جوی کی باشد گریز؟

آب کوزه چون در آب جو شود

محو گردد در وی و جو او شود

وصف او فانی شد و ذاتش بقا

زین سپس نه کم شود نه بدلقا


مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۳۴۵۳


از هواها کی رهی بی جام هُو؟

ای ز هو قانع شده با نام هُو

از صفت وز نام چه زاید؟ خیال

و آن خیالش هست دلّال وصال

دیده‌ای دلال بی مدلول هیچ؟

تا نباشد جاده نبود غول هیچ

هیچ نامی بی حقیقت دیده‌ای؟

یا ز گاف و لام گل، گل چیده‌ای؟

اسم خواندی رو مسمی را بجو

مه به بالا دان نه اندر آب جو

گر ز نام و حرف خواهی بگذری

پاک کن خود را ز خود هین یکسری


مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۱۱۳۶


صورت از معنی چو شیر از بیشه دان

یا چو آواز و سخن ز اندیشه دان

این سخن و آواز از اندیشه خاست

تو ندانی بحر اندیشه کجاست

لیک چون موج سخن دیدی لطیف

بحر آن دانی که باشد هم شریف

چون ز دانش موج اندیشه بتاخت

از سخن و آواز او صورت بساخت

از سخن صورت بزاد و باز مرد

موج خود را باز اندر بحر برد

صورت از بی‌صورتی آمد برون

باز شد که انّا الَیْهِ راجِعُون

پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتیست

مصطفی فرمود: دنیا ساعتیست

فکر ما تیریست از هُو در هوا

در هوا کی پاید آید تا خدا

هر نفس نو می‌شود دنیا و ما

بی‌خبر از نو شدن اندر بقا

عمر همچون جوی نو نو می‌رسد

مستمری می‌نماید در جسد


مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۳۷۸۲


آن سلیمان پیش جمله حاضرست

لیک غیرت چشم‌بند و ساحرست

تا ز جهل و خوابناکی و فضول

او به پیش ما و ما از وی ملول

تشنه را درد سر آرد بانگ رعد

چون نداند کو کشاند ابر سعد

چشم او ماندست در جوی روان

بی‌خبر از ذوق آب آسمان

مرکب همت سوی اسباب راند

از مُسَّبِب لاجَرَم محروم ماند

آنک بیند او مُسَّبِب را عیان

کی نهد دل بر سببهای جهان؟


مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۳۷۸۸


حیران شدن حاجیان در کرامات آن زاهد کی در بادیه تنهاش یافتند


زاهدی بُد در میان بادیه

در عبادت غرق چون عَبّادیه

حاجیان آنجا رسیدند از بلاد

دیده‌شان بر زاهد خشک اوفتاد

جای زاهد خشک بود او تَرمِزاج

از سَموم بادیه بودش عِلاج

حاجیان حیران شدند از وحدتش

و آن سلامت در میان آفتش

در نماز استاده بد بر روی ریگ

ریگ کز تَفَّش بجوشد آب دیگ

گفتیی سرمست در سبزه و گلست

یا سواره بر بُراق و دُلدُلست

یا که پایش بر حریر و حُلّه‌هاست

یا سَموم او را به از باد صباست

پس بماندند آن جماعت با نیاز

تا شود درویش فارغ از نماز

چون ز اِستغراق باز آمد فقیر

زان جماعت زندهٔ روشن‌ضمیر

دید کآبش می‌چکید از دست و رو

جامه‌اش تر بود از آثار وضو

پس بپرسیدش که آبت از کجاست؟

دست را بر داشت کز سوی سماست

گفت هر گاهی که خواهی می‌رسد؟

بی ز چاه و بی ز حَبْلٌ مِنْ مَسَد(۱)

مشکل ما حل کن ای سلطان دین

تا ببخشد حال تو ما را یقین

وا نما سِرّی ز اسرارت بما

تا ببُریم از میان زُنّارها

چشم را بگشود سوی آسمان

که اجابت کن دعای حاجیان

رزق‌جویی را ز بالا خُوگَرم

تو ز بالا بر گشودستی درم

ای نموده تو مکان از لامکان

فِی السّماءِ رِزْقُکُمْ(۲) کرده عیان

در میان این مناجات ابر خَوش

زود پیدا شد چو پیل آب‌کَش

همچو آب از مَشک باریدن گرفت

در گَو و در غارها مسکن گرفت

ابر می‌بارید چون مشک اشکها

حاجیان جمله گشاده مشکها

یک جماعت زان عجایب کارها

می‌بریدند از میان زُنّارها

قوم دیگر را یقین در ازدیاد

زین عجب وَاللهُ اَعْلَم بِالرَّشاد

قوم دیگر ناپذیرا ترش و خام

ناقصان سرمدی تَمَّ الْکلام


مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۶۴۸


ای قوم به حج رفته، کجایید؟ کجایید؟

معشوق همین جاست، بیایید، بیایید

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار

در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟

گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید

هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید

یک بار از این خانه بر این بام برآیید

آن خانه لطیفست، نشان‌هاش بگفتید

از خواجه آن خانه نشانی بنمایید

یک دسته گل کو؟ اگر آن باغ بدیدیت

یک گوهر جان کو؟ اگر از بحر خدایید

با این همه آن رنج شما گنج شما باد

افسوس که بر گنج شما پرده شمایید


(۱)  قرآن کریم، سوره (شماره ۱۱۱) لهب ، آیه ۵


فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ 


(۱)  ترجمه فارسی


و ریسمانی از لیف خرمای تافته بر گردن دارد.


(۱)  ترجمه انگلیسی


A twisted rope of palm-leaf fibre round her (own) neck!


(۲)  قرآن کریم، سوره (شماره ۵۱) الذاریات ، آیه ۲۲


وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ


(۲)  ترجمه فارسی


روزی شما و آنچه به شما وعده داده می‌شود، فقط درآسمان است.


(۲)  ترجمه انگلیسی


And in heaven is your Sustenance, as (also) that which ye are promised.

TagsComments

 1. mastsaghi
  9 years, 3 months ago

  باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ

  گر کافر و گبر و بت‌پرستی باز آ

  این درگه ما درگه نومیدی نیست

  صد بار اگر توبه شکستی باز آ
 2. feramiri4622
  9 years, 3 months ago

  ای قوم به حج رفته، کجایید؟ کجایید؟
  اندکی پس ازآشنائی باگنج حضوروپس از5 سال انتظار واوایل فروردین 93 مشرف به عمره مفرده شدم ، ودراین اثنامرددشدم که باید این سفررارفت یاخیرولی به طاهرشاید یک حج ذهنی بود اماطولانی شدن نوبت این سفروآشنائی باگنج حضورروبه فال نیک گرفتم ورفتم .وخوب میدانید که باآموخته های مولاناآن سفر چه حال وهوایی داشت .واین همه رامدیون شماومولانا هستم .واین برنامه آن سفرراکامل کردسپاس

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganj e Hozour Program #509
برنامه شماره ۵۰۹ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۶۰۰ - ۵۰۱
Views: 10,079
Submitted by: admin, Jun 11 2014


حمایت گنج حضور


 :بیننده عزیز برنامه گنج حضور

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و بهر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: shahbazi@rapidtest.com اطلاع دهید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:در صورت لزوم با شماره 001-818-970-3345 (با پرویز شهبازی در آمریکا) و یا 001-818-224-4164 (با نسیبه در آمریکا) تماس بگیرید.


 

   

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.برای اعضا، در صورت درخواست، به شرح زیر CD یا DVD فرستاده خواهد شد.

              برای ساکنان آمریکا و کانادا، حق عضویت حداقل: 

             

                100 $ در ماه برای چهار عدد CD یا DVD

                75 $ در ماه برای سه عدد CD یا DVD

                50 $ در ماه برای دو عدد CD یا DVD

                30 $ در ماه برای یک عدد CD یا DVD

               

                برای ساکنان اروپا و کشور های دیگر 20 $ به مبلغ فوق افزوده خواهد شد.


۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S

             ۵- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور از تمام نقاط ایران به شرح زیر: 

 
Bank Saderat Iran

    Acc.No. 0215 9392 77000

    Card .No. 6037 6976 0349 0886

    Shahram Sharifzadeh Tadi    بانک صادرات


    شماره‌ حساب: 0215939277000

   شماره کارت: 6037 6976 0349 0886

    به نام: شهرام شریف زاده طادی