Parviz Shahbazi

Ganje Hozour Program #571

برنامه شماره ۵۷۱ گنج حضور

  • Currently 4.20/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
out of 203 votes
Comments (0)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۵۷۱ گنج حضور

اجرا: پرویز شهبازی

 ۱۳۹۴ تاریخ اجرا: ۳۱ آگست ۲۰۱۵ ـ ۱۰ شهریور 
مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۳۰۵


آواز داد اختر بس روشنست امشب

گفتم ستارگان را: « مه با منست امشب »

بررو به بام بالا از بهر الصّلا(۱) را

گل چیدنست امشب، می خوردنست امشب

تا روز دلبر ما اندر برست چون دل

دستش به مهر ما را در گردنست امشب

تا روز زنگیان(۲) را با روم دار و گیرست

تا روز چنگیان(۳) را تنتن(۴) تنست امشب

تا روز ساغر می در گردش است و بخشش

تا روز گل به خلوت با سوسنست امشب

امشب شراب وصلت بر خاص و عام ریزم

شادی آنک ماهت بر روزنست امشب

داوودوار ما را آهن چو موم گردد

کاهن رباست دلبر، دل آهنست امشب

بگشای دست دل را تا پای عشق کوبد

کان زار ترس دیده در مأمنست امشب

بر روی چون زر من ای بخت بوسه می‌ده

کاین زر گازدیده در معدنست امشب

آن کو به مکر و دانش می‌بست راه ما را

پالان خر بر او نه کو کودنست امشب

شمشیر آبدارش پوسیده است و چوبین

وان نیزه درازش چون سوزنست امشب

خرگاه عنکبوتست آن قلعه حصینش(۵)

برگستوان(۶) و خودش چون روغنست امشب

خاموش کن که طامع(۷) الکن(۸) بود همیشه

با او چه بحث داری؟! کو الکنست امشب


مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۸


راز جز با رازدان انباز نیست

راز اندر گوش مُنکِر راز نیست

لیک دعوت وارد است از کردگار

با قبول و ناقبول او را چه کار؟

نوح نهصد سال دعوت می‌نمود

دم به دم انکار قومش می‌فزود

هیچ از گفتن عنان واپس کشید؟

هیچ اندر غار خاموشی خزید؟

گفت: از بانگ و عَلالای(۹) سگان

هیچ واگردد ز راهی کاروان؟

یا شب مهتاب از غوغای سگ

سُست گردد بَدر را در سَیر تگ(۱۰)؟

مه فشاند نور و سگ عو عو کند

هر کسی بر خلقت خود می‌تند

هر کسی را خدمتی داده قضا

در خور آن گوهرش در ابتلا

چونکه نگذارد سگ آن نَعرهٔ سَقَم(۱۱)

من مَهَم سَیران(۱۲) خود را چون هِلَم(۱۳)؟

چونکه سرکه سِرکِگی(۱۴) افزون کند

پس شکر را واجب افزونی بود

قهر سرکه لطف هم‌چون انگبین(۱۵)

کین دو باشد رُکن هر ِاسْکَنجبین

انگبین گر پای کم آرد(۱۶) ز خَل(۱۷)

آید آن اسکنجبین اندر خَلَل(۱۸)

قوم بر وی سرکه‌ها می‌ریختند

نوح را دریا فزون می‌ریخت قند

قند او را بُد مَدَد از بحر جُود

پس ز سرکهٔ اهل عالم می‌فزود


مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۲۰۸۲


هرکه بر شمع خدا آرد پُفو(۱۹)

شمع کی میرد؟ بسوزد پوز او

چون تو خفاشان بسی بینند خواب

کین جهان ماند یتیم از آفتاب

موجهای تیز دریاهای روح

هست صد چندان که بُد طوفان نوح

لیک اندر چشم کنعان موی رُست

نوح و کشتی را بهشت و کوه جست

کوه و کنعان را فرو برد آن زمان

نیم موجی تا به قعر ِامْتِهان(۲۰)

مه فشاند نور و سگ وَعْ وَعْ کند

سگ ز نور ماه کی مَرْتَع کند؟

شب روان و همرهان مه به تگ

ترک رفتن کی کنند از بانگ سگ؟

جزو سوی کل دوان مانند تیر

کی کند وقف از پی هر گَنده‌ پیر؟

جان شرع و جان تقوی عارف است

معرفت محصول زهد سالف(۲۱) است

زهد اندر کاشتن کوشیدن است

معرفت آن کشت را روییدن است

پس چو تن باشد جهاد و اعتقاد

جان این کشتن نبات است و حِصاد(۲۲)

امر معروف او و هم معروف اوست

کاشف اسرار و هم مکشوف اوست

شاه امروزینه و فردای ماست

پوست بندهٔ مغز نغزش دایماست

چون اَنا الْحَق گفت شیخ و پیش بُرد

پس گلوی جمله کوران را فشرد

چون اَنای بنده لا شد از وجود

پس چه ماند؟ تو بیندیش ای جَحود(۲۳)

گر تو را چشمی است بگشا در نگر

بعد لا آخِر چه می‌ماند دگر؟

ای بریده آن لب و حلق و دهان

که کند تُف سوی مه یا آسمان

تف به رویش باز گردد بی شکی

تف سوی گردون نیابد مسلکی

تا قیامت تُف برو بارد ز رَب

هم‌چو تَبَّت بر روان بُولَهب

طبل و رایت هست ملک شهریار

سگ کسی که خواند او را طبل‌ْخوار(۲۴)

آسمانها بندهٔ ماه وی‌اند

شرق و مغرب جمله نانْ خواه وی‌اند

زانکه لَوْلاک است بر توقیع(۲۵) او

جمله در انعام و در توزیع(۲۶) او(۱) الصّلا: کلمهای که در مقام دعوت عدهای از مردم برای 

طعام خوردن یا انجام دادن کاری گفته میشود.

(۲) زنگی: منسوب به زنگ یا زنگبار، جزیرهای در سواحل افریقا

که مردم آن سیاهپوستند، سیاهپوست.

(۳چنگیچنگنواز، چنگزن، کسی که چنگ مینوازد.

(۴) تن تن: نغمه، سرود، آواز

(۵حصیناستوار، محکم.

(۶برگستوان: روپوش و زره مخصوصی که هنگام جنگ 

بر تن میکردند یا روی اسب میانداختند.

(۷طامع: طمعکار، حریص.

(۸الکنکسی که زبانش هنگام حرف زدن میگیرد، کندزبان.

(۹) علالا: آواز بلند، بانگ، شوروغوغا

(۱۰) تگ: دویدن، دو

(۱۱) سَقَم: زشت، کریه، دل آزار، بیمارگونه.

(۱۲) سَیرانسیر و گردش

(۱۳هِلَم: ترک گویم، فرو گذارم، از مصدر هلیدن.

(۱۴) سِرکِگی: تُرشی، درد ایجاد کردن، توانایی ایجاد درد.

(۱۵) انگبینعسل

(۱۶) پای کم آوردن: کم آمدن

(۱۷) خَلسرکه

(۱۸خَلَل: سستی، شکاف بین دو چیز، اینجا منظور نقصان

و خرابی است، جمع خِلال.

(۱۹) پُفوپُف

(۲۰)اِمْتِهان: بی ارزش کردن، خوار کردن. در اینجا خواری و ذلّت.

(۲۱) سالف: پیشین، گذشته، ماضی.

(۲۲) حِصاددرو کردن.

(۲۳) جَحودبسیار انکار کننده.

(۲۴) طبل خوار: شکمباره، پرخور، مفت خور.

(۲۵توقیعامضا کردن نامه و فرمان، فرمان و دستخط.

(۲۶توزیع: پخش کردن، اینجا به معنی تقسیم رزق و روزی است.

TagsComments

Be the first to comment

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganje Hozour Program #571
برنامه شماره ۵۷۱ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۶۰۰ - ۵۰۱
Views: 9,783
Submitted by: admin, Sep 02 2015


حمایت گنج حضور


 :بیننده عزیز برنامه گنج حضور

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و بهر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: shahbazi@rapidtest.com اطلاع دهید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:در صورت لزوم با شماره 001-818-970-3345 (با پرویز شهبازی در آمریکا) و یا 001-818-224-4164 (با نسیبه در آمریکا) تماس بگیرید.


 

   

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.برای اعضا، در صورت درخواست، به شرح زیر CD یا DVD فرستاده خواهد شد.

              برای ساکنان آمریکا و کانادا، حق عضویت حداقل: 

             

                100 $ در ماه برای چهار عدد CD یا DVD

                75 $ در ماه برای سه عدد CD یا DVD

                50 $ در ماه برای دو عدد CD یا DVD

                30 $ در ماه برای یک عدد CD یا DVD

               

                برای ساکنان اروپا و کشور های دیگر 20 $ به مبلغ فوق افزوده خواهد شد.


۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S

             ۵- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور از تمام نقاط ایران به شرح زیر: 

 
Bank Saderat Iran

    Acc.No. 0215 9392 77000

    Card .No. 6037 6976 0349 0886

    Shahram Sharifzadeh Tadi    بانک صادرات


    شماره‌ حساب: 0215939277000

   شماره کارت: 6037 6976 0349 0886

    به نام: شهرام شریف زاده طادی